Bases de participació

Concurs escolar “Dissenya el teu Boc’n’roll” de Roll’eat

L’entitat mercantil Marcadiferencia, S.L., propietària de la marca registrada “Roll’eat” (d’ara endavant, “Roll’eat”) amb CIF B-64193055 i amb domicili en c/ Sicília 268, 08013, Barcelona, Espanya, es proposa realitzar una acció consistent en l’organització d’un concurs que es desenvoluparà d’acord amb les següents bases de participació (les “Bases”).

PRIMERA. Finalitat del concurs

A Roll’eat treballem diàriament per a fer d’aquest món un lloc més sostenible per a tots.

Roll’eat convoca el concurs “Dissenya el teu Boc’n’Roll” per a commemorar el Dia Mundial del Medi ambient. A través d’aquest concurs busquem eliminar definitivament el paper alumini de les escoles -fomentant d’aquesta forma un consum més sostenible des d’edats primerenques-, així com promoure el treball en equip i la creativitat.

SEGONA. Gratuïtat

El concurs és gratuït, de tal manera que ni per a participar ni per a l’obtenció del seu premi serà necessari el pagament de quota o cap quantitat. No obstant això, el Centre participant declara conèixer i accepta que el cost de la realització del disseny per a la participació en el concurs correrà exclusivament al seu càrrec.

TERCERA. Requisits de participació i mecànica

3.1.- Requisits de participació

Podran participar al concurs les escoles (públics, privats o concertats) situades a Espanya (d’ara endavant, el “Centre” o els “Centres”). En cas que una persona jurídica sigui titular de diversos Centres educatius que compleixin amb els requisits de participació, s’admetrà una participació per cadascun d’aquests Centres.

No podran participar persones físiques ni tampoc un altre tipus d’entitats educatives diferents a les indicades en el paràgraf anterior.

Per a participar en el concurs, cada Centre haurà de presentar un únic disseny de porta-entrepans realitzat per un o diversos alumnes de 3r i/o 4t de Primària d’aquest Centre. Pot consultar-se la naturalesa pròpia del producte a www.rolleat.com/es.

3.2.- Característiques dels treballs a concurs

No s’acceptaran creacions que siguin denigrants o insultants, o amb continguts il·legals, obscens, abusius, difamatoris, racistes, en contra de la moral o de l’ordre públic, publicitari i en general qualsevol contingut que pugui resultar ofensiu i/o danyar la imatge de Roll’eat, així com de terceres persones i/o pugui suposar una violació dels seus drets.

No s’acceptaran creacions subjectes a drets d’autor de tercers. El Centre, mitjançant la seva participació, manifesta i garanteix que és titular de totes les llicències i drets, consentiments i permisos necessaris sobre el material que presenti al concurs.

Els dissenys hauran de ser originals. Només s’admetrà un disseny per cada Centre participant.

Roll’eat es reserva el dret a no admetre les obres que incompleixin aquests requisits.

QUARTA. Durada

Aquest concurs constarà de les següents fases:

1r Inscripció: haurà de fer-se emplenant el formulari habilitat a la pàgina web www.rolleat.com/es. El formulari conté camps obligatoris, necessaris per a assegurar que darrere de cada participació hi ha un Centre real pertanyent al territori espanyol.

2n Enviament de dissenys: els Centres degudament inscrits hauran de descarregar-se la plantilla habilitada a la pàgina web www.rolleat.com/es i, després d’això, podran enviar els seus dissenys en format .pdf per correu electrònic a l’adreça concurso@rolleat.com des del dia 6 d’abril de 2021 a les 00.00 hores (C.E.T.) fins al 21 de maig de 2021 a les 23.59 hores (C.E.T.). No s’admetran a votació aquells dissenys que s’hagin enviat fora del termini de presentació.

3r Selecció: d’entre tots els dissenys rebuts, un jurat designat per Roll’eat i format per 5 professionals del disseny gràfic i de producte, seran els encarregats de seleccionar els 10 finalistes. Aquests 10 dissenys seleccionats es publicaran el dia 28 de maig a la pàgina web www.rolleat.com/es

4t Votació: des del 28 de maig fins al 3 de juny de 2021 a les 23.59 hores (C.E.T.).

5è Comunicació del disseny guanyador: 4 de juny de 2021.

5è Lliurament del premi: 15 d’octubre de 2021.

Aquestes dates podran ser modificades a criteri exclusiu de Roll’eat amb l’oportuna comunicació als interessats.

CINQUENA. Votacions i selecció del Centre guanyador

El Jurat seleccionarà d’entre tots els dissenys rebuts, i sobre la base dels criteris que es detallen a continuació, 10 candidatures finalistes. La decisió del Jurat és inapel·lable.

Els criteris per a la selecció dels 10 dissenys finalistes seran els següents:

  • L’originalitat i la novetat del disseny presentat.
  • La viabilitat i la facilitat d’implementació del disseny presentat.
  • L’adequació del treball per a transmetre els valors de la temàtica del concurs.
  • Qualsevol altre aspecte que reflecteixi l’objecte del concurs.

Els 10 dissenys finalistes seran publicats a la pàgina web www.rolleat.com/es i seran sotmesos a votació popular, podent ser votats pels usuaris des del 24 de maig fins al 3 de juny de 2021 a les 23.59 hores (C.E.T.).

El disseny més votat durant el període de votació serà el disseny guanyador del concurs.

El 4 de juny de 2021 es comunicarà el disseny guanyador a través de les xarxes socials de Roll’eat i també es comunicarà al Centre guanyador pel correu electrònic que consta en el formulari d’inscripció.

SEXTA. Premi

El premi del concurs consisteix en un porta-entrepans amb el disseny guanyador per a tots els alumnes del Centre. La quantitat de porta-entrepans dependrà del nombre total d’alumnes d’aquest Centre.

El dret a l’obtenció del premi és intransferible i insubstituïble per cap altre premi.

SETENA. Adjudicació del premi

El dia 15 d’octubre de 2021 tindrà lloc el lliurament del premi, en un acte virtual o qualsevol altre format que designi Roll’eat (d’ara endavant, el “Esdeveniment”). Amb anterioritat suficient a aquesta data, Roll’eat es posarà en contacte amb el Centre guanyador per a organitzar l’Esdeveniment.

OCTAVA. Drets d’imatge i propietat intel·lectual

8.1.- Drets d’imatge i tractament de dades 

El Centre que resulti premiat assumeix tota responsabilitat en relació amb la captació de la imatge i de les dades de caràcter personal dels alumnes i els seus familiars, professors o tercers, en general, assistents a l’Esdeveniment.

En conseqüència, el Centre haurà de recaptar el consentiment de les persones que intervinguin en l’Esdeveniment i realitzar els corresponents advertiments amb caràcter informatiu de la presa d’imatges i enregistrament de l’Esdeveniment per a coneixement dels assistents.

Aquest consentiment ha d’incloure (i) la cessió de tots els drets d’imatge, (ii) les autoritzacions necessàries per a la publicació de les imatges a la pàgina web de Roll’eat i als perfils de Roll’eat a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) i la seva posterior explotació per Roll’eat, a través de qualsevol mitjà, per temps indefinit i per a àmbit mundial, amb la finalitat de donar publicitat al concurs i a l’Esdeveniment, eximint a Roll’eat de qualsevol responsabilitat, reclamació i/o sancions relacionades amb els drets d’imatge i/o amb la protecció de les dades de les persones que apareguin a les imatges, i (iii) una manifestació d’haver rebut els corresponents advertiments amb caràcter informatiu de la presa d’imatges i l’enregistrament de l’Esdeveniment, realitzades pel Centre per al coneixement dels assistents. Roll’eat podrà requerir al Centre l’acreditació documental de les cessions de drets i autoritzacions aquí establertes.

8.2.- Drets de propietat intel·lectual

Els Centres participants garanteixen que el disseny presentat per a la participació en aquest concurs no infringeix drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer , i que el mateix no conté prestacions protegides pertanyents a persones diferents del participant, havent obtingut, en el seu cas, els permisos i autoritzacions necessàries.

En qualsevol cas, Roll’eat no serà responsable de la infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers per part dels Centres participants.

Els Centres participants en aquest concurs cedeixen a Roll’eat tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys presentats. En concret, cedeixen tots els drets d’explotació, especialment comunicació pública, distribució, reproducció i transformació per tot el temps màxim estipulat per les lleis espanyoles de propietat intel·lectual i per a tots els territoris del món. Tots aquests drets podran ser utilitzats sota qualsevol format publicitari de Roll’eat, així com en qualsevol mitjà de comunicació, tant en mitjans televisius analògics i digitals, ràdio, o en qualsevol mitjà de difusió escrita, sense cap contraprestació.

NOVENA. Exoneració de responsabilitat i reserva de drets

Roll’eat es reserva el dret de donar de baixa a aquells Centres que estiguin fent un mal ús del concurs i/o les condicions i dissenys requerits per a la seva participació, realitzin actes fraudulents o que perjudiquin altres Centres o, en general, a Roll’eat o a qualsevol tercer. En cas que Roll’eat detecti qualsevol anomalia o existeixin motius fundats que un Centre estigui impedint el normal desenvolupament del concurs, o duent a terme qualssevol actes fraudulents que contravinguin la transparència del concurs, Roll’eat es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot de retirar el premi al mateix, així com, a aquells Centres que s’hagin beneficiat de manera directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que poguessin correspondre.

En cas d’incompliment de les Bases per un Centre, Roll’eat podrà suspendre de manera immediata la seva participació al concurs, sense que això doni lloc a qualsevol mena d’indemnització a favor del Centre. Roll’eat podrà actuar en aquest sentit, tant criteri propi, com a petició d’un tercer afectat.

Roll’eat es reserva el dret a no concedir el premi en el cas que es tinguin motius raonables i fundats per a creure que un Centre ha infringit qualsevol d’aquests termes i condicions.

En cas que aquest concurs no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Roll’eat, i que afecti el seu normal desenvolupament, Roll’eat es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre el concurs, sense que els Centres participants puguin exigir cap responsabilitat a Roll’eat.

Roll’eat no es responsabilitza de les possibles deficiències, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació a través d’internet. D’aquesta manera, Roll’eat no serà responsable de les possibles deficiències o caigudes de les línies de telecomunicacions, ni del mal funcionament de les pàgines web involucrades en el present concurs, per causes alienes a Roll’eat, així com dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual aquesta col·labori, prestin als guanyadors com a conseqüència del premi.

Roll’eat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions i Bases de participació, fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a notificar amb suficient antelació les noves bases de participació o condicions o en el seu cas l’anul·lació definitiva. Així mateix, Roll’eat es reserva el dret de realitzar modificacions al concurs sempre que les mateixes no perjudiquin els Centres participants, i es comuniquin a aquests degudament.

DÈCIMA. Protecció de dades

Roll’eat, com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal que, en el seu cas, es puguin recaptar en ocasió de la participació en el concurs es compromet a utilitzar-los única i exclusivament per a gestionar el concurs, el seu desenvolupament, avaluació dels participants i conclusió amb el lliurament del premi. Les dades no seran cedits a tercers. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament i, si escau, oposició al tractament dirigint-se a la Roll’eat mitjançant correu electrònic a concurso@rolleat.com.

ONZENA. Disputes

Aquestes Bases es regeixen per la legislació espanyola vigent.

Qualsevol controvèrsia o reclamació que pugui sorgir en relació amb la interpretació i/o aplicació d’aquestes Bases se sotmetrà al Jurat. Qualsevol reclamació haurà d’efectuar-se dins dels 15 dies següents a la finalització del concurs.

DOTZENA. Acceptació de les Bases

L’acceptació d’aquestes Bases és condició necessària per a poder participar al concurs.

S’informa el Centre que el simple fet de participar en el concurs implica la total acceptació de les presents Bases, així com de les decisions del Jurat i de l’organització. La manifestació d’un Centre de la no acceptació de les Bases, ja sigui íntegrament o una part d’aquestes, implicarà l’exclusió d’aquest del concurs.

Així mateix, la participació d’un Centre en aquest concurs suposa l’acceptació del criteri de Roll’eat en la resolució de qualsevol conflicte que pogués generar la interpretació de les Bases.

Les Bases estan disponibles en www.rolleat.com/es.