Condicions generals

Avís legal

 

Dades del propietari i responsable del lloc web www.rolleat.com :

Marcadiferencia S.L. (En endavant, Roll’eat)

C / Sicília 268

08013 Barcelona

Espanya

CIF n ° B64193055

Correu electrònic: hello@rolleat.com

 1. Clàusules Generals

  1.1.Totes les vendes i lliuraments efectuats per MARCADIFERENCIA, S.L. s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals. Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de MARCADIFERENCIA, S.L. o al que aquí estipulat tindrà efecte llevat de pacte exprés per escrit signat per les parts contractants en el qual aquests pactes particulars prevaldran.

  1.2.

  Donats els continus avenços tècnics i evolució en els nostres productes, MARCADIFERENCIA, S.L. es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, que pot afectar al valor dels productes oferts, en aquest cas se li notificarà al client durant el procés de venda.

  1.3.

  La identitat i domicili del proveïdor, característiques del producte, el preu, despeses de transport, forma de pagament són els que en cada moment es detallen a la nostra pàgina web, podent ser modificades sense previ avís depenent de les circumstàncies del mercat.

  1. Preu i formes de pagament

   2.1.Els preus publicats són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic.

   Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per MARCADIFERENCIA, S.L. poden variar per la qual cosa s’informarà al client abans d’acceptar qualsevol comanda en cas de modificació.

   2.2.

   El preu del producte és el que està en vigor en el moment de l’acceptació de la comanda per MARCADIFERENCIA, S.L. En cas que un Client faci una comanda amb un preu erroni, MARCADIFERENCIA, S.L. li comunicarà el preu correcte, i, de voler el client continuar la seva comanda, s’aplicarà el preu corregit per MARCADIFERENCIA, S.L ..

   Totes les comandes de productes estan subjectes a l’acceptació de la comanda per part de MARCADIFERENCIA.

   MARCADIFERENCIA, S.L. no enviarà cap producte fins que el seu departament d’administració hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament o que la sol·licitud de pagament contra reemborsament ha estat acceptada

   2.3.

   En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, MARCADIFERENCIA, S.L. podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de MARCADIFERENCIA, S.L. en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts ia la recepció de productes.

   2.4.

   En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del Client, MARCADIFERENCIA, S.L. quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del Client, en les seves instal·lacions o en les d’un tercer i el client està obligat al pagament de les despeses ocasionades a MARCADIFERENCIA, S.L.

   1. Condicions de Lliurament

    3.1.El lliurament de la mercaderia s’efectuarà llevat de pacte en contra i sense perjudici del que estableixen les clàusules següents.

    3.2.

    El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament. MARCADIFERENCIA, S.L. podrà realitzar el lliurament abans de la data pactada, així com efectuar lliuraments parcials si ho estima convenient, que produiran el lliurament, transmissió del risc i meritació del preu pel que fa a aquest lliurament.

    3.3.

    Recollida en instal·lacions de MARCADIFERENCIA, S.L .:

    En els casos en què això sigui possible, el lliurament es considera realitzada un cop rebut el pagament total del producte.

    3.4.

    En tot cas, les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial.

    3.5.

    MARCADIFERENCIA, S.L. no serà responsable de la manca de compliment de les seves obligacions quan la mateixa es degui a esdeveniments que no haguessin pogut preveure, o que, previstos, fossin inevitables, o impediments aliens a la seva voluntat (tant en casos de força major com de cas fortuït) , inclosos entre altres, actes de govern o de l’Administració, vagues laborals pròpies o de tercers, tancaments patronals, desordres civils, terratrèmols i qualssevol altres desastres naturals, manca o impossibilitat d’obtenció de matèries primeres, subministraments o equips, manca de funcionament de les instal·lacions, etc.

    3.6.

    Excepte en el que disposen les presents Condicions Generals, MARCADIFERENCIA, S.L. no serà responsable de qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del retard o la manca de lliurament de la mercaderia, especialment del lucre cessant o qualsevol dany o perjudici emergent derivat de retard o pèrdua de producció que, com a conseqüència del retard, pogués patir l’ client.

    3.7.

    Només s’acceptaran devolucions en cas d’error justificat en el lliurament, i només respecte d’aquells productes no desprecintats o amb embalatges originals no oberts i intactes.

     

    1. Normes de Garantia. Limitació de responsabilitat.

     4.1.El Client farà ús de la mercaderia acord amb el manual d’ús i instruccions del fabricant. MARCADIFERENCIA, S.L. no serà responsable de qualsevol dany i perjudicis del Client, o qualsevol tercer, derivats de la manca d’observació de les instruccions contingudes en el manual d’ús o Normes de Seguretat de la mercaderia. MARCADIFERENCIA, S.L. no es fa responsable de la incorrecta configuració o instal·lacions o avaria en un equip provocada per un component no subministrat per MARCADIFERENCIA, S.L ..

     4.2.

     La garantia cobreix tant la mà d’obra com el material del producte, així com les despeses d’enviament.

     4.3.

     La garantia quedarà invàlida sota les següents circumstàncies:

     Cops i / o transport inadequat, mal ús del producte, manipulació per personal diferent del servei tècnic de MARCADIFERENCIA, S.L. o del fabricant, o manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d’identificació / control, culpa o negligència del Client o tercer, o desgast normal per l’ús, danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals.

     4.4.

     Per dur a terme les reparacions MARCADIFERENCIA, S.L. podrà reemplaçar parts o bé la unitat sencera segons estimi oportú. La classificació del problema, i si queda o no cobert per la garantia, correspondrà a MARCADIFERENCIA, S.L. Tota reparació o substitucio ha d’estar autoritzada per MARCADIFERENCIA, S.L. Les despeses del transport per enviar productes defectuosos correran a càrrec i risc del client. Es tornarà el producte, un cop reparat: A ports pagats si està en garantia; a ports deguts si està fora de garantia o si cal enviar-lo a llocs diferents de la península espanyola.

     4.5.

     En cas de manca de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifestos en els materials o mà d’obra, qualitat, quantitat o altres, el Client haurà de comunicar per escrit a MARCADIFERENCIA, SL, per mitjà que deixi constància de la recepció.

     4.6.

     Les reparacions precisaráran la presentació d’una còpia de la factura o tiquet / resguard de compra i una descripció detallada dels defectes. En cas que el fabricant disposi d’un servei tècnic per al seu producte, el Client podrà dirigir-se a aquest directament ..

     4.7.

     Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

     1. Dret de desistiment.

      5.1.En vendes a distància el Client podrà desistir lliurement del contracte dins el termini de 7 dies des de la recepció del producte. Támbien podrà durant els 7 dies següents a la seva adquisició procedir a la devolució dels articles adquirits en botiga sempre que el comprador es trobi dins l’àmbit d’aplicació de l’article 1.2 de la llei 26/1984, en aquest cas se li lliurarà un val de canvi amb una validesa màxima de tres mesos.

      5.2.

      El comprador haurà d’abonar les despeses directes de devolució i indemnitzar pels desperfectes que presenti el producte.

      5.3.

      MARCADIFERENCIA, S.L. no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions. Per les seves especials característiques, MARCADIFERENCIA, S.L. no acceptarà devolucions en concepte de desistiment.

      5.4.

      El dret de desistiment no s’aplicarà en el cas que es refereixi a mercaderia subjecta a fluctuacions de mercat i en cas de subministrament de béns personalitzats o confeccionats d’acord a les especificacions del comprador, quedant excloses del dret de desistiment compres resultants de l’activitat empresarial o autònoma.

      5.5.

      La devolució es pot fer bé personalment, bé mitjançant agència transportista, sempre seguint les indicacions del nostre departament d’atenció al client, no s’acceptaran devolucions a ports deguts. MARCADIFERENCIA, S.L. pot examinar el seu contingut abans de la seva recepció a fi de verificar el seu perfecte estat per la seva acceptació. La recepció de la mercaderia retornada no suposarà en cap cas acceptació o conformitat de l’estat de la mateixa; pel que MARCADIFERENCIA, S.L. gaudirà d’un termini de 15 dies per posar de manifest al Client els danys existents en el producte retornat la indemnització haurà de satisfer el Client.

      5.6.

      MARCADIFERENCIA, S.L. queda facultat per suspendre o cancel·lar els enviaments de mercaderia, o, si escau, desistir o resoldre el Contracte, sense que per això es derivi per a ell cap responsabilitat per danys i perjudicis (inclòs el lucre cessant), si el Client es veiés afectat , de manera voluntària o involuntària, per qualsevol classe d’expedient de liquidació, insolvència, fallida o suspensió de pagaments, manca de capacitat jurídica, impagament d’efectes canviaris o qualssevol altres indicis que indiquin el deteriorament patrimonial del Client.

      1. Ús de les dades del client

       6.1.MARCADIFERENCIA, S.L. queda expressament autoritzada a utilitzar les dades del Client relacionats amb la relació comercial ja cedir-los a aquelles empreses amb les que mantingui al seu torn relacions de grup o comercials, sense perjudici del dret d’accés, cancel·lació o rectificació que pot exercir el Client en qualsevol moment i per qualsevol mitjà, al domicili de MARCADIFERENCIA, SL

       1. Exportació

        7.1.En cas de ser necessària l’exportació dels productes, seran de compte i risc del Client, qui haurà de satisfer les despeses de transport.

        1. Llei aplicable.

         8.1.El present contracte es regirà per les lleis espanyoles . Aquestes condicions de garantia no afecten els drets estatutaris del consumidor que preval a les presents condicions.

         8.2.

         Excepte indicació expressa, les parts se sotmeten als Tribunals de Barcelona (Espanya), per a la resolució de qualsevol litigi que pogués derivar-se de la interpretació, aplicació, compliment, etc. del present contracte.

         8.3.

         L’eventual nul·litat, total o parcial, d’alguna de les condicions generals o particulars, no incidirà en la validesa del contracte en si, havent d’integrar la voluntat de les parts pel que fa a la clàusula nul·la, i sent de plena aplicació la resta de condicions .

         8.4.

         El Client declara que coneix el contingut del present contracte.

         & Nbsp;